Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 206

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =
Wykaz  nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy  ul.  Granicznej 206
 
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 206.
2.Nieruchomość oznaczone jest w ewidencji gruntów w obr. 42, jako działki
nr 33 o pow. 1,5310 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00070501/9.
    
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana. 
                                                                                                                             
4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
 i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego wnioskowana działka położona jest
w terenach R -  grunty rolne, US – usługi specjalne oraz KL -  lokalne tereny układu komunikacyjnego.
 
5. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz firm: EWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ½ części i KREZUS ENERGIA WIATROWA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ½ części (następców prawnych „EW GREENFIELD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” oraz każdoczesnego następcy prawnego tej spółki, polegającego na prawie korzystania z tych nieruchomości w zakresie niezbędnym do wybudowania i do eksploatacji Infrastruktury Elektroenergetycznej zgodnie z treścią Aktu Notarialnego Rep. „A” Nr 818/2015 z dnia 27.02.2015 r. złożonego do aktu wyżej wymienionej księgi wieczystej.
 
6.  Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działką o pow. 1,5310 ha stanowiące nieruchomość opisaną w pkt 2 z przeznaczeniem na uprawy rolne.    
 
7. Czynsz dzierżawny wynosi  686,45 zł rocznie.
Klasa IIIb – 0,6468 ha x 599,34 zł = 387,65 zł
Klasa IVa – 0,4351 ha x 481,16 zł = 209,35 zł
Klasa IVb – 0,0702 ha x 362,98 zł = 25,48 zł
Klasa V – 0,3789 ha x 168,83 zł = 63,97 zł
 
W dniu zawierania umowy, czynsz zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, czynsz ulegnie podwyższeniu o stawkę tego podatku.
 
8. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto  określonego
w pkt 7.                                                               
 
9. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.                       
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 05.08.2021 r. do dnia 26.08.2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
← powrót