Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Świerczowskiej 46a

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul.  Świerczowskiej 46a
 
1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Świerczowskiej 46a.
2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 35, jako działka
nr 17/11 o pow. 0,2260 ha. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00034891/5.
    
3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana. 
                                                                                                                             
4. Działka nr 17/11 jest objęta ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (z wyjątkiem południowego fragmentu) położne jest
w terenie 8.12.O3.R – tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz usług towarzyszących o uciążliwości nie wykraczającej poza budynek w którym są zlokalizowane, natomiast południowy fragment tej działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położony jest w terenie RM – zabudowa zagrodowa oraz KL – teren lokalnego układu komunikacyjnego.
 
5.  Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się część działki o pow. 0,2242 ha, zaznaczoną na załączniku graficznym do niniejszego wykazu, stanowiącej nieruchomość opisanej w pkt 2 z przeznaczeniem na uprawy rolne.    
                                                           
6. Czynsz dzierżawny wynosi  120,21 zł rocznie.
Klasa IIIb – 0,1044 ha x 599,34 zł = 62,57 zł
Klasa IVa – 0,1198 ha x 481,16 zł = 57,64 zł
 
W dniu zawierania umowy, czynsz zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, czynsz ulegnie podwyższeniu o stawkę tego podatku.
 
7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto  określonego
w pkt 6.                                                               
 
8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.                       
Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.
 
9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 05.08.2021 r. do dnia 26.08.2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
 
 
 
Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
Krzysztof Chojniak
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 
 
← powrót