Żaczek - program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Żaczek - program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich
Projekt nr: 64/KU/05; (wcześniej: 38/KU/05, 17/U/04)
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 430 tys. zł.
Okres realizacji: 09/11/2004 - 15/12/2005
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Instytucja Wdrażająca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE: 293 tys. zł.
Budżet Państwa: 137 tys. zł.

Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich oznacza, że młodzież z obszarów wiejskich znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej ma utrudniony dostęp do kształcenia na wyższym etapie. Jednocześnie znaczny koszt kształcenia w szkołach wyższych stanowi dla studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej barierę uniemożliwiającą ukończenie nauki. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych. Program stypendialny przewidziany do realizacji w ramach powyższego działania przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Pomoc stypendialna nie zostanie rozdzielona pomiędzy całą populację uczniów, ale będzie adresowana do tej grupy młodzieży, która pochodzi z terenów wiejskich i zmarginalizowanych oraz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież wiejską szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji upowszechniać pełne wykształcenie średnie.
Projekt skierowany jest do uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej (dochód na członka rodziny w 2003 r. do 350,00 PLN netto, zamieszkałych na terenach wiejskich, uczęszczających do piotrkowskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą). W trakcie realizacji projektu stypendia otrzymało 506 uczniów (w tym 303 kobiety) na łączną kwotę 265 tys. zł. Największą przeszkodą dla Beneficjentów Ostatecznych uniemożliwiającą im wykorzystanie pełnej kwoty przyznanego stypendium była konieczność przedstawiania rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

 
← powrót