Nowe zasady ustalania wyniku finansowego w fundacjach i stowarzyszeniach za rok 2014

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014, zasad księgowania przychodów i kosztów operacyjnych działalności podstawowej i pozostałej, zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2014 oraz zasad prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych NGO.
UWAGI DO PROBLEMATYKI SZKOLENIA:

Począwszy od 5 września 2014 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, obowiązują nowe przepisy w zakresie rachunkowości dla organizacji pozarządowych tj. m.in. fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. Z dniem tym przestają obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, którego postanowienia zostały przeniesione do ustawy o rachunkowości. Zmiany te związane są z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19). Regulacje zawarte w dyrektywie (art. 3 ust. 1 dyrektywy) umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro.

Ustawa wprowadza możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro oraz definiuje podmioty zaliczane do jednostek mikro. Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. W przypadku gdy jednostka mikro skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w zakresie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Przyczyni się to do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości.

Jednakże jeżeli organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe nie podejmie decyzji w sprawie sporządzania przez fundację i stowarzyszenie sprawozdania jako jednostki MIKRO, jednostka taka nie będzie już mogła sporządzić sprawozdania finansowego za rok 2014 na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej lecz na zasadach ogólnych wynikających przepisów ustawy o rachunkowości. Niezależnie jednak od tego czy fundacja i stowarzyszenie przejdzie na zasady MIKRO, w związku z wygaśnięciem z dniem 5 września 2014 roku przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku zmieniają się zasady ustalania wyniku finansowego fundacji i stowarzyszenia za rok 2014. Pojęcie przychodów i kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych zastąpiono pojęciem przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej i pozostałej. W związku z włączeniem przepisów rozporządzenia do ustawy o rachunkowości zmieniła się również zasada księgowania darowizn, które dotychczas księgowane były jako przychody działalności statutowej. To oznacza zmianę zasad ustalania wyniku finansowego już za rok 2014. To prawdziwa pułapka dla jednostek zaliczanych do NGO.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

W załączeniu:
1.szczegółowy program szkolenia,
2. formularz zgłoszenia
3. oświadczenie dot. zwolnienia z VAT
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia i (oświadczenia dot. vat  - tylko dla organizacji finansujących szkolenie ze środków publicznych)  na mail: szkolenia@platformaedukacyjna.eu lub faxem: 46 834 93 40.

Dla zainteresowanych jednostek istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na ten sam temat w dogodnym miejscu i terminie, a także w niższej cenie niż w przypadku szkolenia otwartego. W tej sprawie proszę o  kontakt telefoniczny pod nr tel. 694 41 68 86 z Panem Markiem Najuch.
Z poważaniem
Anna Najuch

Załączniki artykułu

formularz--zgloszenia (Pobrań: 737)
wynik-finansowy-za-2014 (Pobrań: 898)
← powrót