Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
zdjęcie
Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że do 31 grudnia 2017 r. można zgłaszać kandydatów na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) w związku z pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb., Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokona wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2016-2019, do orzekania w:
Sądzie  Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, sąd pracy – 17 ławników
Sądzie  Okręgowym  w Piotrkowie Trybunalskim – 10 ławników

 
1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gminy:
a) prezesi sądów;
b) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
d) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  
 
2. Ławnikiem może być wybrany ten kto:
a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,  
b) jest nieskazitelnego charakteru,
c) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
d) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
e) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
f) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
g) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
 
3. Ławnikami nie mogą być:
a) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
b) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
c) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
d) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
e) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
f) duchowni,
g) żołnierze czynnej służby wojskowej,
h) funkcjonariusze Służby Więziennej,
i) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
4. Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938);
e) aktualny odpis - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia - z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;
f) imienną listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli.
g) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.
 
WAŻNE: Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim udziela Radzie Miasta informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 31 grudnia 2017 r. Zgłoszeń kandydatów można dokonywać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Rudowskiego 10, Biuro Rady Miasta, pok. 107 (I piętro), w godz. 11–15, we wtorki w godz.12-17. Informacja telefoniczna w sprawie wyborów ławników: tel. nr: 44 732 77 30;  44 732 77 29. 
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego po upływie tego terminu lub zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.
 
Wzory: karty zgłoszenia kandydata, listy osób zgłaszających kandydata na ławnika i oświadczeń dostępne są nieodpłatnie w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż K. Rudowskiego 10, parter „Informacja” (pn – pt, godz. 8–17), w Biurze Rady Miasta, I piętro, pokój 107 (pn – pt, godz. 8 – 15, wtorek: godz. 8-17) oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 (pn – pt, godz. 8-17).  
Wzory dokumentów dostępne są także na stronach internetowych: www.ms.gov.pl, www.piotrkow.pl (w załączniku poniżej), www.rada.piotrkow.pl, www.bip.piotrkow.pl
← powrót