Wyprawka na zakup podręczników

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
zdjęcie
Już po raz kolejny w Piotrkowie Trybunalskim realizowany będzie program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na zakup podręczników.

Już po raz kolejny w Piotrkowie Trybunalskim realizowany będzie program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na zakup podręczników.

W tym roku pomoc mogą uzyskać rodzice uczniów: III klasy szkoły podstawowej, III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz IV klasy technikum.
Aby ubiegać się o pomoc dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 574 zł netto.
Pieniądze mogą otrzymać także uczniowie niespełniający kryterium finansowego. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach np. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, długotrwałej ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Wówczas decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

O wsparcie – niezależnie od dochodów - mogą ubiegać się także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Aby otrzymać pieniądze na zakup podręczników należy wypełnić wniosek, który można znaleźć w szkole. Dokumenty należy składać do 8 września u dyrektora placówki, do której się uczęszcza.
Program finansowany jest ze środków rządowych.
 

← powrót