Prognoza oddziaływania na środkowisko dla projektu programu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

W dniu 18 września 2014r. na zlecanie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020".

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekty dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
Dla projektu programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”, została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko, której celem jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat potencjalnych skutków dla środowiska, które mogą wystąpić w związku z wdrożeniem zaktualizowanego projektu, poprzez realizację proponowanych celów, priorytetów i zadań ujętych w tym projekcie.
W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje projekt programu rozwoju pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”  wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się poniżej oraz w godzinach pracy Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 w pokoju nr 37.

Uwagi i wnioski mogły być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Tryb.
2. ustnie do protokołu w pokoju 37 przy ul. Szkolnej 28 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: k.szokalska@piotrkow.pl.

Konsultacje zostały zakońcone w dniu 20 października 2014r. Dziękujemy za zgłoszone uwagi.

Załączniki artykułu

Obwieszczenie-prognoza (Pobrań: 869)
Projekt programu (Pobrań: 1010)
← powrót