Żak - program finansowego wsparcia studentów z miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Żak - program finansowego wsparcia studentów z miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Projekt nr: 19/KS/05; (wcześniej: 14/S/05; 6/KS/05)
Wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 151 tys. zł
Okres realizacji: 09/11/2004 - 15/12/2005
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Instytucja Wdrażająca: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Montaż finansowy projektu:
UE: 113 tys. zł.   
Budżet Państwa: 38 tys. zł.

Znaczny koszt kształcenia w szkołach wyższych stanowi dla studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej barierę uniemożliwiającą ukończenie nauki. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej z obszarów zmarginalizowanych. Program stypendialny przewidziany do realizacji w ramach Działania 2.2 (projekty typu II) przeznaczony jest dla studentów. Pomoc stypendialna nie zostanie rozdzielona pomiędzy całą populację studentów, ale będzie adresowana do tej grupy młodzieży, która pochodzi z terenów zmarginalizowanych (teren miasta Piotrkowa Trybunalskiego) oraz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę dla młodzieży do wybierania szkół wyższych oraz osiągnięcie pełnego wykształcenia wyższego. W trakcie realizacji projektu stypendia otrzymało 68 studentów (w tym 51 kobiet) na łączną kwotę 150 tys. zł. Największą przeszkodą dla Beneficjentów Ostatecznych uniemożliwiającą im wykorzystanie pełnej kwoty przyznanego stypendium był brak możliwości łączenia wsparcia otrzymywanego z dwóch i więcej źródeł, tzn stypendium unijnego i np. stypendium socjalnego na uczelni.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.
 

← powrót