Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - etap I

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - etap I

 
Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - etap I
Projekt nr: 2/06
Całkowity koszt inwestycji: 6,9 mln zł
Okres realizacji: 20.09.2007 - 15.11.2008
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny.
Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.
Montaż finansowy projektu:
Łączna wartość projektu po zrealizowaniu robót i rozliczeniu wszystkich kosztów wyniosła 6.993.152,59 w tym 2.701.259,82 - koszty kwalifikowalne. W związku z tym, przy poziomie dofinansowania z EFRR 55%, wartość dofinansowania wyniosła ostatecznie 1.485.692,88

Zrealizowany projekt obejmował:

1.Aranżację terenu dawnego ratusza;

2.Roboty drogowe (przygotowawczych, ziemnych, nawierzchnie ulic i chodników, zjazdy oraz oznakowanie pionowe i poziome) -przebudowy nawierzchni ulic i chodników w zakresie ulic: Sieradzka, Szewska, Grodzka, środkowa i południowa część ulicy Rycerskiej, chodników na południowej części Placu Kościuszki, Placu Niepodległości i Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim;

3.Przebudowę sieci wodociągowych, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej;

4.Budowę nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

5.Budowę sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulic, chodników, placów i posesji przy ulicach: Sieradzkiej, Szewskiej, Grodzkiej, środkowej i południowej części ul. Rycerskiej, południowej części ul. Placu Kościuszki, Placu Niepodległości i Rynku Trybunalskiego;

6.Budowę elementów małej architektury.
← powrót